Stefanova & Tochkov

lawyers

Търговско и данъчно право

Комплексни юридически услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни компании.

България прилага едни от най-ниските нива в Европейския съюз на облагане на доходите на физическите лица и печалбите на търговските дружества.  Според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), всички юридически лица и неперсонифицирани дружества, които извършват стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10%. От 01.01.2008 г. доходите на физическите лица се облагат също с плосък данък от 10%.  Ниските нива на данъчни ставки, опростеният вид на данъчно облагане, съчетани със стабилна макроикономическа рамка, правят България перспективна и желана за развиване на бизнес и търговия.

Екипът ни предоставя широк аспект правни услуги:
• регистрация, преобразуване и обявяване в ликвидация на търговски дружества
• промени в управлението и представителството на търговски дружества
• сливания и вливания на търговски дружества, извършване на правни анализи (due diligence)
• производства по несъстоятелност
• правни консултации, изготвяне на договори, водене на преговори при търговски взаимоотношения и спорове
• съдействие при управлението на човешки ресурси (изготвяне на документи свързани с изискванията на трудовото и осигурително законодателство)
• съдействие при регистрация на клонове на чуждестранни дружества и представителства
• консултации и представителство по данъчни производства, както и консултации относно оптимизация на данъчната тежест
• процесуално представителство по административни и търговски спорове
• дела, свързани с банкови и други финансови институции
• съдействие и представителство при провеждане на преговори с банки, с цел постигане на най-благоприятни за клиента условия
• съдействие във връзка със спазването на нормативните изисквания за обработка на лични данни и производства пред Комисията за защита на личните данни
• регистрация на търговски марки, патенти и защита на интелектуалната собственост
• производства пред Комисията за защита на конкуренцията
• производства пред търговски арбитражи, както и съдействие при извънсъдебни способи за решаване на спорове
• чрез нашите международни партньори, предлагаме бърза регистрация на компании и банкови сметки в чужди офшорни зони.