Stefanova & Tochkov

lawyers

Гражданско право

Екипът ни осигурява съдействие и процесуално представителство при съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове от граждански характер. Притежаваме широка професионална подготовка в различни сфери на гражданското право и процес.

• Имуществени отношения – разпоредителни сделки с недвижими имоти от физически и юридически лица; изготвяне на нотариални актове и предварителни договори; проучване историята и правното положение на недвижими имоти; снабдяване с необходимите документи за започване и извършване на строителство  на нови сгради и преустройство на съществуващи такива; процесуално представителство в искови производства относно право на собственост; водене на преговори с общински и държавни власти.

• Семейни отношения – изготвяне на предбрачни и брачни договори; процесуално представителство и консултации при развод – по взаимно съгласие и по исков ред; спорове за издръжка и упражняване на родителски права; съдействие при закрила от домашно насилие; изготвяне на завещания и съдействие при уреждане на наследствени правоотношения и спорове; поставяне под запрещение и учредяване на настойничество/попечителство;

• Договорни отношения – съдействие и представителство при спорове относно всички видове договори; учредяване и заличаване на ипотеки; спорове с монополисти и колекторски дружества;

• Застрахователни отношения – съдействие и представителство при извънсъдебни и съдебни отношения със застрахователи – спорове за вреди следствие на пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки;

• Деликтни отношения – съдействие и представителство при спорове относно претърпени имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане; вреди резултат от дейността на лечебни заведения и лекуващи лекари – лекарска грешка;

• Трудови правоотношения – съдействие на работодатели и служители при прилагане на трудовото и осигурително право;

• Граждански правоотношения с международен елемент – съдействие и представителство по спорове, свързани с отношения между български и чуждестранни лица; спорове по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца; Съдействие при изпълнение на чуждестранни съдебни решения – екзекватура;

• Сезиране на Европейския съд по правата на човека в Страсбург в случаите на засягане правото на справедлив съдебен процес в гражданскоправен аспект

• Съдействие за прилагане правото на Европейския съюз в граждански производства, включително искания за преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.