Stefanova & Tochkov

lawyers

Европейско право и европроекти

Правото на Европейския съюз е съвкупност от норми и практика с наднационално значение. Основно задължение на всяка държава-членка на Европейския съюз е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своята територия. В тази връзка от изключителна важност е познаването и прилагането на практиката на Съда на Европейския съюз.

Екипът на кантората притежава познания и опит в областта на правото на Европейския съюз и приложението му на национално ниво.

• Процесуално представителство по искове или жалби, подадени от физически или юридически лица срещу решения на институциите, органите, службите и агенциите на Европеския Съюз, в областите на конкуренцията, държавните помощи, търговските марки, обществените поръчки и европейските фондове;

• Процесуално представителство пред национални съдилища, както и пред Съда на Европейския съд в Люксембург в производства по преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз;

• Искове от юридически и физически лица за причинени вреди следствие нарушения от страна на държавата и нейните органи на правото на Европейския Съюз;

• Експертно участие в дейности по изработване, изпълнение, управление и отчитане на проекти, които са финансирани от фондове на Европейския съюз и други целеви фондове